Governing Council Team 2022 - 2024

President Shri B Mahaveer Bothra
Vice President Shri Kamlesh C Bafna
Secretary- CWA Shri M Nishant Jain
Secretary SNMV Shri Sunil Kumar Nahata
Joint Secretary- CWA Shri Ratanchand Bothra
Joint Secretary SNMV Shri Bharathkumar Jahamani
Treasurer Shri Ashok Lunia
Joint Treasurer Shri Gulabchand Mehta
Immediate Past President Shri Ramesh C Bafna
Past President Shri Kanaklal Abhaichand
Past President Shri Champalal G Bafna
Past President Shri Shreegopal Meheshwary
Past President Shri B Mahaveer Jain
Past President Shri Mangilal Jain
Past President Shri B Balchand
Past President Shri Ramesh Kumar Tibrewal
Past President Shri Ashwin K Shah
Past President Dr Ashok G Bafna
GC Member Shri Sampat Paarikh
GC Member Shri Mahanraj Bafna
GC Member Shri Ashok Kumar Acharya
GC Member Shri Sandeep Kumar
GC Member Shri Gopal Bhuradia
GC Member Shri Aakash Bafna
GC Member Shri  Santosh Kumar Patwari
GC Member Shri Chandrakant H Patel
GC Member Shri Jitendra Kumar M Bafna
GC Member Shri B Vijayakumar Ranka
GC Member Shri Girish Surana
GC Member Shri Rishiraj Sutaliya